Bảo Dưỡng Định Kỳ

22-07-2020

Lần 1: Trước 1 tháng hoặc 1.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.
Lần 2: 1 tháng 1 ngày đến 6 tháng hoặc 1.001km đến 6.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.
Lần 3: 6 tháng 1 ngày đến 12 tháng hoặc 6.001km đến 12.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.
Lần 4: 12 tháng 1 ngày đến 18 tháng hoặc 12.001km đến 18.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.
Lần 5: 18 tháng 1 ngày đến 27 tháng hoặc 18.001km đến 24.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.
Lần 6: 27 tháng 1 ngày đến 36 tháng hoặc 24.001km đến 30.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.